اقتصاد تسلیم در برابر اقتصاد مقاومتی

توضیحات استاد حسن عباسی درباره وجود دیدگاهی متفاوت از اقتصاد مقاومتی به نام «اقتصاد تسلیم» که قائل به کوتاه آمدن در برابر دشمن است... کاری از «بصیرت کلیپ»