آیا پناهی هست؟

فیلمی در مورد انقلابیون تحت تعقیب و بی پناه بحرین آنها فقط به این دلیل تحت تعقیب هستند چون آنها نتوانستند ظلم و جور را تحمل کنند

این فیلم توسط جوانان انقلابی بحرین تصویربرداری شده است.

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv