رفتاردوگانه گرگها

اتحادیه کشورهای عرب خلیج فارس علی رغم اینکه در مفاد عهدنامه همه ملزم به یاری رساندن به کشورهای عضو اتحاد هستند در نهایت سکوت در برابر کشتار مردم در عراق و کشورهای دیگر چون سوریه،تونس،یمن و...... علاوه بر آن خود حامی و مبلغی برای تکفیری ها و تروریستها می باشند که در رأس آنها عربستان قرار دارد