برنامه بی بی سی برای آنانکه باور نمیکنند توافقنامه ژنو یعنی چه؟

شنبه شب شبکه سلطنتی انگلیس در برنامه ای چند نفره سعی کرد کم کاری های غرب در تعهدات ارزی به ایران بر اساس توافقنامه ژنو را توجیه کند که در این امر ناموفق بود و بعد دیگری از ابعاد توافقنامه نیمه محرمانه زنو را برای آندسته از افرادی که هنوز به این توافقنامه خوشبین هستند رونمایی کرد.