در جامعه اسلامی هیچکس حق گفتن به تو چه ندارد...!!

استاد رحیم پور ازغدی:آزادی اسلامی، جمع سه چیز است:آزادی، منطق، اخلاق..صاحبان قدرت ، ثروت، رسانه همگی باید انتقاد پذیر باشند..کسانی که در حریم خصوصی دیگران فضولی می کنند تا آتویی از فردی بگیرندخائنان به آزادی هستند..در جامعه اسلامی کسی حق ندارد بگوید که به تو مربوط نیست..خدا در قرآن فرموده اند که به همه مربوط است..مثل نماز ، حتی از نماز هم شاید مهمتر باشد..