ارتش آزاد زیر رگبار هلیکوپتر ارتش سوریه قرار گرفت

کاروانی از گروهک تروریستی موسوم به ارتش آزاد توسط هلی کوپتر ارتش سوریه پس از ردگیری مسیر حرکت آنها مورد هدف قرار گرفت و تمام افراد آن را به هلاکت رساند

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv