رحیم پور زنگ خطر وابستگی را به صدا در آورد

نظر رحیم پور ازغدی در رابطه با دیپلماسی دولت روحانی و توافق ژنو و نظریه برد برد که توسط وزیر امور خارجه (ظریف) مطرح شده و خطر از بین رفتن استقلال توسط کسانی که وابستگی را تئوریزه میکنند.این تقریبا صریحترین انتقاد رحیم پور از بزک کردن چهره آمریکا توسط عوامل داخلی و ستون پنجم دشمن است.