مستند برهان الدین ربانی

از مجموعه مستند منادیان آزادی

در این قسمت به بررسی زندگی مجاهد افغانستان، برهان الدین ربانی می پردازد.