تکفیری ها ...

اندر احوال وهابیون

پدیده ای شوم که فرزند نامشروع صهیونیست ها برای زشت کردن چهره اسلام است ...