مترسانیدمان از مرگ،ما پیغمبر مرگیم...

مگر در جستجوی رینای تازه ای باشیم وگرنه صد دعا زیر دست یک نفرین نحواهد شد/مترسانیدمان از مرگ ما پیغمبر مرگیم/خدا با ما که دلتنگیم سرسنگین نحواهد شد/به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعبه ور در باد،یگو تا انتظار این است اسبی زین نخواهد شد.