گزارش خبری روزنه ۱۰۷ | سازمان ملل آمریکا!!

در ابتدا طبق قوانین سازمان ملل قرار بر این شد که آمریکایی ها نمیتوانند ازورود سفیر اعضای سازمان ملل به مقر این سازمان خودداری کنند. اما انگار خیلی ازمعاهده هایی که در این ساختمان به تصویب میرسد...