زیر لگدهای یهود

درگیری سنگینی میان جوانان فلسطینی و صهیونیست ها که در آخر منجر به دستگیری وحشیانه یکی از جوانان مقاومت شد

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv