فلسطین در قلب سربازان روسی جا دارد

در این فیلم ضبط شده تصاویری از تمرین های سربازان آموزشی روسیه دیده می شود که سربازان در حین تمرین از مهمترین اشعار سرزمین فلسطین اشغالی استفاده کردند این اشعار از مهمترین شاعر بزرگ فلسطین به نام مرحوم ابراهیم محمد صالح معروف به ابو عرب است و در این فیلم کاملا واضح است که سربازان به زبان عربی زنده باد فلسطین را سر می دهند