نظر شهید مطهری در مورد قصاص

سعدی : ترحم بر پلنگ تیزدندان -------- ستمکاری بود بر گوسفندان .... ترحم نسبت به انسان ظالم ستمگر، قساوت نسبت به انسانهای زیردست محروم است....

(لینک متن و صوت [mp3] این کلیپ) http://eslamshenas.com/continue.php?id=129