دختر پادشاه عربستان:انقلاب پیروز است

دختر پادشاه عربستان به نام سحر رجوعی که خود و خواهرانش چند سالی است که به دستور پدر آنها در قصر زندانی شده اند و حق خروج را ندارند در پیامی از مردم انقلابی عربستان حمایت کرد و انقلاب را پیروز دانست و خود را جزء انقلابیون می داند