مهمترین عامل موثر در سبک زندگی اسلامی

در این کلیپ دکتر یامین پور به این سوالات میپردازند:

خانه نا امن میشود یعنی چه؟ آرامش از نظر اسلام به چه معناست؟

حال خوب و بد یعنی چه؟ بخش عظیم سبک زنگی را چه چیزی تشکیل میدهد؟ ساعت خواب در سبک زندگی چه اهمیت و جایگاهی دارد؟ کوچکترین اثر تلویزیون بر سبک زندگی صحیح چیست؟