جورج گالوی:اسرائیل دشمن اعراب است نه ایران

جورج گالوی سیاست‌مدار بریتانیایی، عضو پارلمان بریتانیا از بردفورد غربی از حزب رسپکت است. او مجری برنامه Comment و برنامه "The Real Deal" شبکه پرس تی‌وی است.

ایشان در جمعی از دانشجویان لبنان صحبت از متحد شدن کشورهای عرب و ناتوان ماندن آمریکا در صورتی که این کشور ها متحد شوند صحبت کرد و بیان کردند که اسرائیل دشمن اصلی شماست

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv