مستند قاچاق انسان

در این مستند به فاجعه ای به نام قاچاق انسان می پردازد. فاجعه ای که در آمریکا به صورت کاری عادی تبدیل شده است و بیشترین استفاده این کار برده داری جنسی است. جالب اینجاست که همین کشور ما را متهم به نقض حقوق بشر می کند ...