افسردگی

بسیاری از مردم هستند که غم و اندوه رو با افسردگی اشتباه میگیرند پس بهتره قبل از هرچیز ما افسردگی را تعریف کنیم که افسردگی به چند نوع تقسیم میشود.افسردگی روحی در یک شخص2-افسردگی یک جامعه 3-افسردگی روحانی .که افسردگی روحانی به افسردگی گفته میشود که انسان به هنگام تنهایی به اون میرسد و در زندگی احساس کمبود دارد و فکر میکند چیزی کم دارد و هیچ اثاری ندارد ولی این فرد ایمان به خدا را از دست داده و افسردگی جامعه همانطور که از اسمش پیداست افسردگی جوامع را در بر میگیرد و افسردگی روحی ادامه دار هست و تاثیرات منفی خواهد داشت