لزوم تطابق آموزشها با زندگی واقعی جوانان

~~دربسیاری ازکشورها هدف ازآموزش تربیت کارگرهای ماههر برای برطرف کردن نیازهای منطقه ایست.کشوری که درآن مواد غذایی کم است به پرورش متخصص تاریخ نمیپردازد.مثلا جزایر گالا پاگوس دراقیانوس آرام به پژوهشهای زیست محیطی که درآنها انجام میشوند مشهورند.دراین جزایر برنامه آموزش جوانان درزمینه حفا ظت ازمحیط زیست وشرایط اقلیمی به اجرا درآمده است.جزایرگالاپاگوس آزمایشگاهی طبیعی ازلحاظ گونه های زیستی متنوع است.این جزایر میزبان 5200دانش آموز ابتدایی ومتوسطه در شبکه ای از مدارس دولتی وخصوصی است.درجزیره سانتا کروز مدرسه توماس برلانگا مدرسه ای نمونه است.رینا اولیز جزو بنیاد اسکالزیااست که توسط والدین شکل گرفته است.اومیگوید که 97درصد منطقه پارک است و3درصد آن قابل زندگی است.زندگی در آنجا محدودیتهای زیادی دارد که میتواند باعث ناامیدی وپرخاشگری بشود.به همین دلیل مدرسه برلانگانحوه حل مناقشه هارا آموزش میدهد.کودکان با درآغوش گرفتن هم احساس همدلی میکنندوچون این مدرسه میزبان کودکان جدیداست رسم درآغوش گرفتن درآن انجام میشودوبه آنها کمک میکند تابهترباهم دوست شوند.آموزش کسانی که این جزایر راحفظ کنند دراولویت کاراین مدارس قرار دارد.اشخاصی مسئول که برخوردی توام باهمبستگی واحترا م داشته باشند.مهمترین آموزش درمدرسه…