اعتراف BBC به گسترده بودن تظاهرات ضد آمریکایی 13 آبان

بی بی سی پس از اعتراف به گسترده بودن حضور مردم در تظاهرات 13 آبان،سعی میکند شعار مرگ بر آمریکا را یک شکاف اجتماعی در کشور نشان دهد.یعنی طرفداران رابطه با آمریکا آنقدر هستند که یک شکاف را در اجتماع ایرانی بوجود بیاورد.