خیمه زینب(س) با صدای ایمان میرشکاری

میان خیمه ای غمگین نشسته زینب نالان

دو چشمش منتظر بر در دلش در صحنه ی میداندمی بگذشته و صوت حسین بر او نمی آید

به گوش او فقط آید صدای شیهه ی اسبانصدای آه و افغان یتیمان صبر او برده

به کف آبی ندارد از برای آن همه عطشانز فریاد و ز افغان حرم شد محشری بر پا

ولی زینب کند اشک خود از اهل حرم پنهانبه خیمه دختری کوچک بُوَد بی تاب بابایش

دمادم گیرد از عمّه سراغ باب خود نالاننمی داند سوالش را چگونه بر دهد پاسخ

که او خود منتظر مانده که آید خسروِ خوبانمیان خیمه ای دیگر شهیدان خفته اند در خون

یتیمان حرم بر آن به خون آغِشتِگان نالان