امام خمینی:محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

خنان امام خمینی پیرامون چگونگی بپا داری محرم و صفر

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV