حمله موشکی ایران به اسرائیل

این کلیپ درمستند آرزوهای دور برد در برنامه ثریا پخش شد و از آرزو های مرد موشکی ایران در نابودی اسرائیل می گوید که با فشار چند شاسی به حقیقت می پیوندد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV