مستند "چالش بزرگ"

اقتصاد بی تاب آمریکا نیاز به نفت دارد.اما تمام ذخایر آمریکا پنج درصد از کل از ذخایر نفت را در بر میگیرد.از همین رو این کشور چشم طمع به روی کشورهای نفتی منطقه دارد.مستند چالش بزرگ کاری از مرکز مستند حقیقت پیرامون مسئله نفت در اصول سیاست خارجی آمریکا میپردازد.