مستند بحران خاموش قسمت اول

این مستند پیرامون وضعیت تربیتی مهد کودک ها ساخته شده است.این مستند ابتدا به صورت مختضر به تاریخچه کودکستان می پردازد و از باغچه بان به عنوان اولین موسس کودکستان نام می بردو سپس به آسیب های چند سال اخیر در این مهد کودک ها میپردازد.