چنگ و دندان

بررسی سیاست های روسای جمهور آمریکا در قبال ایران نشان رفتار زورگویانه و قلدر مئابانه دولت آمریکاست.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV