چنگ و دندان

241
26 آذر 1394

بررسی سیاست های روسای جمهور آمریکا در قبال ایران نشان رفتار زورگویانه و قلدر مئابانه دولت آمریکاست.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمآمریکاMOSTAZAFIN TVاسرائیل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x