مرگ بر آمریکا حرف آخر ماست!

به دشمنی كه لبخند میزند اعتماد نكنیم. آمریكایی ها از آنطرف لبخند می زنند و اظهار میل به مذاكره می كنند و از این طرف بلافاصله می گویند همه گزینه ها روی میز است،خب چه غلطی ممكن است انجام دهند. مقام معظم رهبری