مستند غیر قابل اعتماد

دهم دی ماه 1356،رئیس جمهور آمریکا به تهران آمده تا با متحد قدیمی هخود در منطقه دیدار کند.از نظر رئیس جمهور امریکا ایران جزیره ثبات است.طوفان ملت ایران به شدت جزیره ثبات آمریکا را در مینوردد.انقلاب اسلامی به پیروزی میرسد.یک سال بعدچهره ایران بسیار تغییر کرده است.انقلاب اسلامی مردم ایران حالا یک ایران جدید ساخته است.انقلابی که دیگر برای آمریکایی ها آن کشور سابق نیست و صدایی از داخل آن به گوش میرسد که خوش آیند آمریکایی ها نیست.آنها به هر طریقی دست زدند تا حکومت را تغییر دهند.