34سال فریب

تحلیل گران معتقدند مجموعه رفتارهای یک دولت معیاریست برای سنجش حسن نیت ویا سوء نیت آن دولت.اگر با این معیار علمی و منطقی موافید این کلیپ را ببینید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV