وقتی مجری صدای آمریکا هم میگوید مرگ بر آمریکا

تماس تلفنی دو بیننده ایرانی با صدای آمریکاارتباط تلفنی مخاطب اول به دلیل شعار مرگ بر آمریکا قطع می شودو مخاطب دوم با زیرکی و آوردن استدلال چندین بار شعار مرگ بر آمریکا را تکرار می کند!در آخر مجری هم می گوید مرگ بر آمریکا!

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV