بوی پیراهن یوسف؛شهید مجید ابوطالبی

مادر شهید مجید ابوطالبی با بیان خاطراتی از روابط عاطفی خود و فرزندش اظهار داشت: وقتی مجید از بیرون به منزل می‌آمد از همان ابتدا مرا صدا می‌زد تا همدیگر را ملاقات کنیم و اگر به منزل می‌آمد و می‌دید که در خانه نیستم جلوی در حیاط می‌ایستاد تا مرا ببیند. وقتی که سر کوچه مرا می‌دید از خوشحالی بال در می‌آورد؛ اگر هم وسیله‌ خرید در دست داشتم آن را از دستم می‌گرفت.