مستند نعل وارونه(یک آزمایش خطرناک)

در قرن بیستم برخی مراکز داروسازی آمریکا قبل از توزیع داروهای تولیدی خود آنها را برروی برخی شهروندان فقیر آمریکای لاتین و آفریقا آزمایش کردند.بسیاری به بیماری های ناشناخته ای مبتلا شدند و در نهایت در معرض مرگ قرار گرفتند.کودکان بی سرپرست؛سربازان ،زندانی های گواتمالایی افرادی بودند که ا بروی آنها آزمایش های مرگبار دارویی انجام شده است .این ماجر از سال 1940 شروع شده است.