اسناد لانه جاسوسی اصلاحات

از 250 جاسوس که از دولت اصلاحات پول میگرفتند تا زیر آب دین حکومت و ایرانیت را بزنند و برخی از آنها در آمریکا بسر میبرند و تعدادی در روزنامه های همچون بهار علیه دین مینویسند و برخی در زندان دوران محکومیت خود را سپری میکنند و عده ای هنوز در فکر خیانت هستند چیزی می دانید؟