دولت به تیپ مجلس زد...

پس از مخالفت مجلس با یک پیشنهاد دولت در بودجه ،دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور با لحنی تهدید آمیز با نمایندگان صحبت کرد که با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد.رسایی،قاضی پور وبذرپاش از جمله نمایندگانی بودند که به رفتار نوربخش واکنش نشان دادند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV