اسنودن مچکریم!!!

هزاران نفر از مردم آمریکا روز شنبه مقابل کنگره کشور خود تظاهرات برپا کردند تا اعتراض خود را به برنامه جاسوسی گسترده واشنگتن از شهروندان آمریکایی و مردم سراسر جهان نشان دهند.نکته انکه این اتفاقات در آستانه سالروز تسخیر لانه جاسوسی رخ داده و حقانیت 34 ساله جمهوری اسلامی در مبارزه با آمریکا را به اثبات می رساند.درهمین زمینه کسری بودجه آمریکا که میرفت اقتصاد جهانی را معزلی افزون بر مسائل قبل روبرو کند نشان از عدم کارکرد آمریکا به عنوان ابر قدرت جهان دارد.