کدام یک افراطی هستند؟؟؟قضاوت با شما

روی دیگر لیبرالیسم فاشیسم است.این را وقتی مشاهده میکنید که جریان لیبرال در منطق کم و حتی ژورنالیسم و حتی چماق زبان کم می آورد و سعی میکند با قدرت نمایی صدای محالف را خفه کند.این رفتار در سیاسیون این جریان نیز نهادینه شده است و در دوماه گذشته در انتخابات شهرداری تهران خود را نشان داد.آنجا که یک رای مخالف خواسته حزب با موجی از خفقان و دیکتاتوری پاسخ داده شد و کار حتی به تهدید و ترور و اسید پاشی کشیده شد.