کاپیتولاسیون/برماچه گذشت...

ایران دیگر عیدندارد عید ایران را عزا کردند مارا فروختند استقلال مارا فروختند و باز هم پی کوبی کردند اگر من جای اینها بودم میگفتم این چراغانی هارا منع کنند.میگفتم بیرق عزا را بالای بازارچه ها بزنند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV