همه می گویند:لانه جاسوسان

همزمان با تسخیر لانه جاسوسی و پذیرش کاپیتولاسیون از طرف شاه در ایران،از غرب صدای بی اعتمادی به دولت آمریکا به گوش میرسد.مزدم در اروپا قربانیان جدید جاسوسی آمریکا هستند تا همهمردم دنیا به سفارت خانه آمریکا لقب لانه جاسوسان بدهند.