فیلم شکار گروهی شیرها

شکار وظیفه ماده شیرهاست.آنها از تاکتیک و شیوه گروهی در شکار استفاده میکنند.طعمه چند گام بر می دارد اما یک ماده شیر در میان علف های بلند در کمینش است.ماده شیر طعمه را به دام انداخته و بلافاصله ماده دیگری نیز به کمک می آید.ماده شیرها هنوز خوردن طعمه را شروع نکرده اند که شیر نر رئیس گروه از راه می رسد.ماده ها چاره ای ندارند تا شیر نر شکمش سیر شود؛سپس نو