فقط در عربستان...

ترس عربستان از بیداری اسلامی و سرایت آن به مردم عربستان باعث شد تا در ابتدای بیداری اسلامی ،این کشور به یکی از مخالفان آن تبدیل شود. اما آنچه در عربستان باعث شد تا مردم و اکثریت زیرسلطه به خیابان ها بیایند از ابتدائیات زندگی بود.از جمله حق رای،رفاه اقتصادی،حقوق اولیه زنان و غیره.در این فیلم به برخی از این موارد اشاره شده است که مختص عربستان است و بندرت شاید بتوان در جوامع وحشی آن ها را دید که دلیل آن حکومت دیکتاتوری عربستان است.