شریعتی،مفهوم شناسی و الگوی پیشرفت

تفاوت مدل پیشرفت ایرانی-اسلامی با نوع وابستگی آور و تحقیر کننده و دنباله رو پیشرفت بدون هیچ نوآوری و بدون تولید علم و متکی به ترجمه چیست؟ و در دوره اول انقلاب و دردهه پنجاه در میان انقلابیون مطرح بوده است یا خیر؟

استاد رحیم پورازغدی این سوال را از منظر دکتر شریعتی پاسخ میدهد...