عصمت امام چگونه است؟

آیا انسان های عادی از بهره ای از عصمت دارند؟ عصمت ائمه نسبت به مردم در چه سطحی است؟

استاد قرائتی پاسخ میدهد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV