سرمستی اردوغان از پیروزی توهم زای انتخاباتی

در روزهای اخیر و پس از پیروزی حزب اردوغان در انتخابات که منجر به باقی ماندن اردوغان در راس هرم قدرت در ترکیه شد، این کشور در دو اقدام عجیب و متناقض اول هواپیمای جنگنده روسی را به بهانه نقض حریم هوایی ترکیه ساقط کرد و سپس به لشکرکشی به شمال عراق (که به روشنی ناقض تمامیت ارضی این کشور است) پرداخت.