ثمره خصم

جریانى که امروز به نام داعش شناخته میشود یکى از فروع شجره ى خبیثه ى تکفیر است، همه ى آن نیست./ کاری از پایگاه هنری راه دل به سفارش کرمان خبر