صدر عشق (شهید مصطفی صدرزاده)

ششمين قسمت از سري مستند هاي روايت نصر

روایت شهيد مصطفي صدرزاده"سيدابراهيم"

تهيه شده در مركز مستند چشمه