مقاومت که ساکت نمی نشیند...

غرب در سوریه بدنبال چیست؟ آیا جنگ در سوریه تهدید علیه امنیت ملی ایران محسوب میشود؟آیا مقاومت در مقابل این تحرکات ساکت می نشیند؟

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV