مقاومت که ساکت نمی نشیند...

251
25 آذر 1394

غرب در سوریه بدنبال چیست؟ آیا جنگ در سوریه تهدید علیه امنیت ملی ایران محسوب میشود؟آیا مقاومت در مقابل این تحرکات ساکت می نشیند؟

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلممقاومتسوریهروسیهجنگ

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x