رای می دهیم به ...

اولین و مقدماتی ترین بستر عدالت و پیشرفت امنیت است.ببینیدبه چه کسی رای میدهید.آیا او میتواند امنیت موجود راحفظ کند یاارتقا بخشد.معنی امنیت را زن و کودک و پیر سوری و عراقی و افغانی و... میفهمد آنجا صبح که ازدر خانه بیرون میرود نمیداند شب زنده برمیگردد یا خیر...