انتخابات دو قطبی

پناهیان:همیشه در جامعه ما اینجور بوده که یک قطب ادای اپوزیسیون را در می آورده و چون مردم این قطب را قبول نداشتند میرفتند سراغ قطب دیگر که شاید آن سلیقه را کاملا قبول نداشتند.که فقط بر قطب مقابل غلبه کنند اینجوری امکان انتخاب گرفته میشود.انتخاب میان دو گزینه حق انتخاب را بسیار محدود میکند و انتخاب میان هشت گزینه بسیار بهتر است.