عارف دست عارف را رو کرد...

عارف اگر چه در گیرودار ماندن یا رفتن از عرصه رقابت های انتخابات است اما به نمایندگی از اصلاحات ادعاهای این جریان در طول هشت سال گذشته را در مناظرات انتخاباتی مطرح کرد.یکی از این ادعا ها که توسط عارف در مناظره سیاسی مطرح شد این بود که دولت اصولگرا(احمدی نژاد) با ورودش به عرصه مدیریت اجرائی کشور همه اصلاح طلبان را از مدیریت خارج کرده است اما وی یک روز پس از این صحبت ها در مستندش از اصرار احمدی نزاد در ابقای عارف در معاونت اولی ریاست جمهوری و امتنای وی از این خواسته پرده برداشت که میتوان از آن به تناقض در گفتار عارف پی برد.